CIUTAT VELLA colla del dimecres

CARRER DEL COMTES

PLAÇA DEL REI