SANT ANDREU colla del dimecres

content de la feina feta
en un paper de mides
reduïdes